Ak máte svoj pozemok alebo ste si ho kúpili a rozhodli ste sa pre výstavbu Vášho nového rodinného domu, chaty alebo chcete postaviť alebo pristaviť ďalšie stavby na pozemku budete potrebovať naše služby.

Na to, aby projektant vedel čo najlepšie naprojektovať Váš dom a umiestniť ho na pozemok spolu s inžinierskymi sieťami, bude potrebovať podrobne polohovo a výškovo zamerať celý pozemok s presným zákresom hraníc pozemku ako aj zamerať všetky inžinierske siete, aby mohol naprojektovať jednotlivé prípojky. Správna poloha domu na pozemku Vám ušetrí náklady pri výkopových prácach, ochráni Vaše súkromie vzhľadom ku polohe susedných domov a zabezpečí dostatok denného svetla v dome. Výsledkom takéhoto zamerania je „Polohopisný a výškopisný plán“ v tlačenej aj digitálnej forme.

Ak nemáte zabezpečený prístup k pozemku z verejnej komunikácie budete potrebovať k stavebnému povoleniu zriadiť vecné bremeno práva prechodu a prejazdu, napr. častý prípad, keď sa rozhodnete stavať na oddelenom rodičovskom pozemku a prístup z cesty je cez dvor rodičov. Vtedy je potrebné vyhotoviť „Geometrický plán na zriadenie vecného bremena“ , kde sa grafický zobrazí prístup na Váš pozemok a táto skutočnosť sa so zmluvou zapíše aj na list vlastníctva ako ťarcha. Ďalší prípad takéhoto plánu je ak potrebujete „potiahnuť“ inžinierske siete na svoj pozemok cez ďalšie cudzie pozemky. Tiež sa musí vyhotoviť „Geometrický plán na právo uloženia inžinierskych sietí“.

Môže sa stať, že Váš pozemok, na ktorom chcete stavať dom je v katastri zapísaný ako poľnohospodárska pôda, zistíte to podľa druhu pozemku parcely registra C KN. Ak je tam napísané orná pôda, trvalý trávny porast, záhrada, ovocný sad, vinica ide o poľnohospodársku pôdu a bude potrebné vyhotoviť „Geometrický plán na oddelenie pozemku a jeho vyňatie z pôdneho fondu“. Geometrickým plánom sa odčlení nový pozemok, na ktorom sa bude stavať a následne požiadate „pozemkový a lesný odbor okresného úradu“ o stanovisko / rozhodnutie k zmene druhu pozemku.

Keď už máte právoplatné stavebné povolenie môžete pristúpiť k prvému kroku reálnej výstavby a to požiadať geodeta o „Vytýčenie (osadenie) stavby“. Touto službou Vám presne umiestnime základy Vášho domu podľa projektovej dokumentácie na pozemok. Vytýčené body stavby stabilizujeme roxormi alebo drevenými kolíkmi, prípadne prenesieme body na tzv. lavičky, pomocou ktorých si budete môcť sami vytýčiť polohu aj výšku bodov stavby počas celej výstavby základovej dosky a obvodových múrov. Pre tých, ktorí chcú mať všetko pohodlnejšie a jednoduchšie, môžeme byť prítomní na stavbe počas celej výstavby. Po vytýčení stavby obdržíte oficiálny doklad „Protokol o vytýčení stavby – vytyčovací náčrt“ , ktorý budete potrebovať pri kolaudačnom konaní.

Ing. et Ing. Jaroslav Vasilečko

0905 373 639

geodet@geodetslovakia.sk

Categories: Kontakt

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll Up