Geometrický plán

majetkoprávne vysporiadanie pozemkov

zameranie rozostavanej stavby ku pôžičke

porealizačné zameranie stavby a prístavby ku kolaudácii

rozdelenie, oddelenie pozemku a vyňatie z pôdneho fondu

zriadenie vecného bremena práva prechodu a uloženia inžinierskych sieti

obnovenie pôvodných hraníc pozemkov

zameranie urbárskych pozemkov pre zmenu druhu pozemku z PP na LP

Adresný bod

potrebný k vydaniu súpisného čísla stavbe (po kolaudácii)

Vytyčovanie hraníc pozemkov

neznateľné hranice v teréne, pri kúpe pozemku, pri povolení oplotenia pozemku a pri umiestnení novej stavby na pozemok

Vytýčenie (osadenie) stavby 

umiestnenie stavby z projektu na pozemok polohové aj výškové

Projekty pozemkových úprav 

jednoduché pozemkové úpravy pre obce, mestá a developerov

komplexne pozemkové úpravy pre celé katastrálne územia

Podklady pre projektovú dokumentáciu 

polohopisné a výškopisné zameranie územia pre projektanta stavby

vyhľadanie a zameranie inžinierskych sieti

pozdĺžne a priečne profily

3D zameranie budov a objektov

zameranie fasád budov

Pri realizácii stavieb 

vytýčenie hraníc staveniska

vytýčenie priestorovej polohy pozemných stavebných objektov (bytových, priemyselných, stavieb občianskej vybavenosti a pod.) 

vytýčenie hlavných bodov trás líniových stavieb

vytýčenie plošných stavieb (ihriská, zátopové čiary a pod.) 

podrobné vytýčenie inžinierskych sieti

kontrolné meranie stavieb 

určovanie plôch a kubatúr 

Po realizácii stavieb 

dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby 

inžinierske siete (plyn, elektrické a telekomunikačné vedenia, vodovod, kanalizácia)

Poradenská a konzultačná činnosť pri kúpe a predaji nehnuteľností

zabezpečenie kúpnej, darovacej a zámennej zmluvy, dohody o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva

postup pri zapísaní stavby do katastra nehnuteľností

vyhľadávanie stavebných pozemkov

zabezpečenie výkupov poľnohospodárskych a lesných pozemkov

Geodáta pre GIS

digitalizácia a prevody  mapových podkladov do vektorového tvaru

zber, spracovanie a príprava dát pre GIS

Technické mapy miest, obcí, firiem …

Mapy a súpisy vlastníctva pre urbáre a poľovné združenia

Výkupové elaboráty

 

Ing. et Ing. Jaroslav Vasilečko

+421 905 373 639

geodet@geodetslovakia.sk

Scroll Up